KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

z dnia 25.05.2018

Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk Kogut
41-945 Piekary Śląskie, ul. Grunwaldzka 70

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Z.P.B. „KOBET” („Firma”) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk Kogut z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-945) przy ul. Grunwaldzkiej 70, NIP 653-000-08-50, REGON 271004019 („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:

rodo@kobet.com.pl

DANE OSOBOWE KANDYDATÓW

Dane osobowe kandydatów do pracy w Firmie będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w Firmie.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z Twoimi danymi osobowymi, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Administrator nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w niniejszym dokumencie.

CELE PRZETWARZANIA

Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe

zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez rok 1 rok. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawą, która ma zastosowanie w Firmie, a także w związku z nią – jest:

  • konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221 § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy).
PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w Firmie jest całkowicie dobrowolne, ale również konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

  • dostępu do twoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • żądania usunięcia (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Administrator nie zamierza również przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów do momentu zakończenia rekrutacji, lub zakwalifikowania na listę rezerwową, a następnie niezwłocznie usunięte.

ZAUTOMATYZOWANY PROCES PRZETWARZANIA I PROFILOWANIE

Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Firmy CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli wyrażone w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Call Now Button