KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA
ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ O PRACĘ

z dnia 25.05.2018

Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk Kogut
41-945 Piekary Śląskie, ul. Grunwaldzka 70 („KOBET”)

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z zawarciem umowy o pracę w Z.P.B. „KOBET” („Firma”) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk Kogut z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-945), przu ul. Grunwaldzkiej 70, NIP 653-000-08-50, REGON 271004019 („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:
rodo@kobet.com.pl

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Pracowników stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z Twoimi danymi osobowymi, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Administrator nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w niniejszym dokumencie.

CELE PRZETWARZANIA

Poniższe przykłady przedstawiają sytuacje („Czynności”), w których Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 • prawidłowa realizacja umowy o pracę,
 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Firmie jako Pracodawcy, tj. obowiązek prowadzenia akt pracowniczych, jak również do celów podatkowych;
 • dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Pracowników przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawą, która ma zastosowanie w Firmie, a także w związku z nią – jest:

 • niezbędne do wykonania umowy o pracę (art. 6 ust. lit b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, związany m.in. z prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracu, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Firmą, w tym z realizacją Czynności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące stanu zdrowia Pracowników, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, czy też dokumentacja BHP. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.

PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w Firmie jest całkowicie dobrowolne, ale również konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania umowy o pracę.

PRAWA PRACOWNIKÓW

Pracownicy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pracownikowi nie przysługuje natomiast prawo do:

 • usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lub e RODO), chyba że dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie zgody pracownika i pracownik cofnął zgodę;
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO – art. 20) nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego. Jeśli jakieś dane pracownik powierza na podstawie swojej zgody to wówczas może mu przysługiwać prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 lit. b) i c).

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE FIRMY

Na terenie Firmy prowadzony jest monitoring wizyjny do celów wynikających z ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Monitoring obejmuje cały teren należący do Firmy, a zarejestrowane na nim dane będą przetwarzane przez okres 30 dni.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy posiadający stosowne upoważnienia.

W związku z prowadzeniem Firmy korzystamy z usług innych podmiotów, które wspierają naszą działalność. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie.

W przypadku wykonywania usług z zakresu BHP oraz PPOŻ:

 • S.Z. „OMEGA” S.C. z siedzibą w Zabrzu (41-803) przy ul. Św. Urbana 5C.

Dane osobowe Pracowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Pracowników będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku z naszą współpracą przez każdą ze stron lub
 • Pracownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora,
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01), dane Pracowników będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy.

Zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mamy również obowiązek przechowywać przez okres 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty.

Call Now Button